Algemene voorwaarden en privacybeleid


Algemene voorwaarden en privacybeleid GlimKracht
Versie 1.0 – mei 2022

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • GlimKracht: gevestigd te Gravensingel 201, 3319 EV in Dordrecht en houdende de concepten GlimKracht Coaching en Training en GlimKracht (Bekken)Fysiotherapie
 • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van GlimKracht wenst af te nemen/ afneemt; 
 • Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 
 • Definitie diensten: de door GlimKracht aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten waaronder bijvoorbeeld trainingen, coaching, E-books, (online) programma’s, video’s, behandelingen etc.
 • Definitie online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van GlimKracht door een cliënt geselecteerde cursus of training. 
 • Definitie deelnemer: een door cliënt aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

   

 1. Algemeen

   

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van GlimKracht wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 

 1. Betaling en facturering

   

3.1 GlimKracht zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten en werkt met een betaaldienst via de website.

 

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

 

3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan GlimKracht heeft plaatsgevonden.

 

3.4 GlimKracht is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

 

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van GlimKracht, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van GlimKracht aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

 

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
 

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door GlimKracht ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

 1. Verplichtingen van deelnemer bij de uitvoering van een training of coaching

   

4.1 Deelnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door GlimKracht gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.

 

4.2 Deelnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

 

 1. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een training of coaching

5.1 GlimKracht is gerechtigd: 

 • om de inhoud van een training tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering; 
 • om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing; 
 • de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 
 • te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 
 • (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat GlimKracht gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

   

 1. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt (dus niet de deelnemer) bij een programma

   

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren volgens de volgende termijn:

 • Coaching: tot 24 uur van tevoren
 • Training: Tot 4 weken voor start training
 • Event: Tot 1 week voor event

Bij annulering door cliënt na het aangegeven termijn wordt er 50% in rekening gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheid

   

7.1 GlimKracht is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst of bijwonen van een trainingsdag, coachsessie of behandeling, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van GlimKracht.

 

7.2 Indien en voor zover op GlimKracht enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van GlimKracht de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

 

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van GlimKracht in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

 

7.4 Iedere schade jegens GlimKracht, behalve een schade die door GlimKracht is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 1. Overmacht

   

8.1 Indien GlimKracht door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is GlimKracht gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van GlimKracht op betaling door cliënt voor reeds door GlimKracht verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 


8.2 GlimKracht zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. GlimKracht heeft slechts een inspanningsverplichting. 


8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van
GlimKracht waardoor GlimKracht tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van GlimKracht kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt. 

 1. Uitvoering door derden 


9.1 GlimKracht is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst. 

 1. Vertrouwelijkheid 


10.1 GlimKracht zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt (of deel- nemers), tenzij anders is overeengekomen of GlimKracht daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 


10.2 Cliënten resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een coaching, training of behandeling van GlimKracht of andere cliënten/deelnemers aan een coaching, training of behandeling hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door GlimKracht/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

   

11.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door GlimKracht ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van GlimKracht en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van GlimKracht en gehanteerde software berusten bij GlimKracht of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 


11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GlimKracht is het niet toegestaan om enig door GlimKracht aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

 

11.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door GlimKracht geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

 1. Persoonsgegevens 


12.1 GlimKracht behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.


12.2 GlimKracht neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door GlimKracht. 


12.3 Cliënt en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 


12.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan GlimKracht en GlimKracht zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen producten en GlimKracht kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 


13.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 


13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, onverminderd het recht van GlimKracht een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Bijlage: Privacyverklaring

 

GlimKracht, gevestigd te Gravensingel 201, 3319 EV in Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Gravensingel 201

3319 EV Dordrecht

+31 6 138197993


Persoonsgegevens die wij verwerken

GlimKracht verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Op de website ingevulde contactformulieren

 

Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

 

GlimKracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst

– Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst

– GlimKracht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van de grondslag: toestemming

– GlimKracht volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte op basis van de grondslag: toestemming.

– GlimKracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting.

 

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van GlimKracht, zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op basis van de grondslag: toestemming.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Overzicht programma’s waarmee GlimKracht werkt:

 

Mailchimp

Reden gebruik: 

Versturen geautomatiseerde mailings, CRM

Onderliggende logica: 

Informatievoorziening en communicatie, Bepalen van voorkeuren en behoeftes

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie dan wel producten.


Website glimkracht.nl 

Reden gebruik: 

Informatievoorziening en volgen klantgedrag door het plaatsen van cookies.

Onderliggende logica:

Klant ontvangt op basis van surfgedrag relevante informatie of aankondigingen.

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Verwachte gevolgen voor klant:

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie.

 

Social Media

Reden gebruik:

Adverteren en informatievoorziening.

Onderliggende logica:

Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.

Belang:

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Ontvangt alleen relevante info dan wel advertenties.


Mollie

Reden gebruik:

Afwikkelen van betalingen via de website

Onderliggende logica:

Bij betaling toegang tot product of dienst. 

Belang:

Gerechtvaardigd belang of uitvoeren contractuele overeenkomst (een verkoop is een overeenkomst), namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant:

Bij betaling ontvangt de klant het product of dienst. 

 

E-boekhouden

Reden gebruik:

Afwikkelen van betalingen

Onderliggende logica:

Cliënt ontvangt factuur voor gedane werkzaamheden.

Belang:

Gerechtvaardigd belang of uitvoeren contractuele overeenkomst (een verkoop is een overeenkomst), namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant:

Klant ontvangt digitaal de factuur.

 

Google drive

Reden gebruik:

Opslag en back-up van documenten

Onderliggende logica:

Alle data op 1 veilige plek

Belang:

Gerechtvaardigd belang of uitvoeren contractuele overeenkomst (een verkoop is een overeenkomst), namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant:

Niet direct. 

 

Bedderx-app

Reden gebruik: 

Aanbieden van online training

Onderliggende logica: 

Informatievoorziening en communicatie. 

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Klant krijgt via app toegang tot (een gedeelte van) de training.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GlimKracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor de persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

GlimKracht deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GlimKracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GlimKracht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GlimKracht gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook/Instagram

Functie: Analytische cookie die resultaten advertenties meet

De cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GlimKracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam info@glimkracht.nl, of je afmelden van onze mailinglist.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


GlimKracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

GlimKracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@glimkracht.nl.